யுகாதி பண்டிகை என்றால் என்ன
உங்களுக்கு தெரியுமா

யுகாதி பண்டிகை என்றால் என்ன

ஆந்திரா, தெலுங்கானா மற்றும் கர்நாடகா மாநிலங்களில் வாழும் இந்து மக்கள் இப்பண்டிகையினை மிக சிறப்பாக கொண்டாடி வருகின்றார்கள். பிரம்ம தேவர் தனது படைத்தல் தொழிலை இந்நாளிலேயே தான் தொடங்கியுள்ளார் என்றும் குறிப்பிடுகின்றனர். யுகாதி பண்டிகை என்றால் என்ன குறிப்பாக இந்தியாவின் ஆந்திரா, தெலுங்கானா மற்றும் கர்நாடகா மாநிலங்களில் வாழும் […]