உணவு வலை என்றால் என்ன
உங்களுக்கு தெரியுமா

உணவு வலை என்றால் என்ன

ஒரு விலங்கானது ஒரு குறிப்பிட்ட வகை உணவினை மாத்திரம் உண்பதில்லை. இது பல பிணைப்புக்களை உள்ளடக்கியதாக காணப்படுகின்றது. இதுவே உணவு வலையாகும். உணவு வலை என்றால் என்ன உணவு வலை என்பது ஆற்றல் மாற்றத்திற்காக நிகழும் எண்ணற்ற உணவுச் சங்கிலித் தொடர்களின் வலை போன்ற அமைப்பே உணவு வலை […]