வெண்பா என்றால் என்ன
கல்வி

வெண்பா என்றால் என்ன

ஆரம்ப காலகட்டத்தில் புலவர்கள் அரசரை புகழ்ந்து பாடுவதற்காக பா வகைகளிலேயே பாடல்களை பாடியள்ளனர். அந்த வகையில் தமிழ் மரபு வகைகளில் மிகவும் பழமை வாய்ந்த செய்யுள் வடிவமே வெண்பாவாக காணப்படுகின்றது. அரசர்களை போற்றி பாடுவதற்காக சங்க காலங்களிலும் சங்கமருவிய காலங்களிலும் இந்த பா வகைகள் பாடப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும். பா […]