புகழ்ச்சி வேறு சொல்

புகழ்ச்சி வேறு பெயர்கள்

புகழ்ச்சி என்பது யாராவது ஒருவரிடம் நன்றாக வேலை செய்வதற்காக அவரை புகழ்வது அல்லது பராட்டும் செயலாகும். அத்துடன் பலரும் அறிந்திருக்கின்ற, பலராலும் பேசப்படுகின்ற நிலை மற்றும் உயர்வுபடுத்தி கூறும் கூற்றாகும். புகழ்ச்சி ஒருவருக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும்.

பொதுவாக பலரும் புகழ்ச்சிக்கு மயங்ககூடியவர்களாகவே உள்ளனர். பிறர் நம்மை துதி பாடும் போது நிதானமாக சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும். ஏனெனில் புகழ்ச்சிக்கு மயங்கி நம்மை மறந்து நாம் செயல்படும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விடுவோம்.

சிறந்த செயலை செய்யும் போது அல்லது சிறந்த வெற்றியை பெறும்போது புகழ்ச்சி கிடைக்கின்றது. புகழ்ச்சி நாம் மேலும் பல வெற்றிகளையும் சிறந்த செயல்களை செய்வதற்கும் உந்துசக்தியாக இருக்கின்றது.

புகழ்ச்சி வேறு சொல்

  • சிலாகை
  • துதித்தல்
  • தோத்திரம்
  • பரிமளிப்பு
  • பராட்டுதல்
  • பூஷித்தல்
  • மகிமைப்படுத்துதல்
  • மெச்சுதல்
  • பராட்டு
  • துதி

You May Also Like:

உபாயம் வேறு சொல்

சம்பவம் வேறு சொல்