பிரித்து எழுதுக

prithu yeluthuga in tamil

தமிழ் பரீட்சையில் பிரித்து எழுதும் பிரிவானது முக்கியமானது. ஏனென்றால் அதிகமான பரீட்சையில் இந்த பிரித்து எழுதும் கேள்விகள் கேட்கப்படுகின்றன. இந்த பதிவில் முக்கியமான சொற்களின் பிரித்து எழுதும் முறை தரப்பட்டுள்ளன.

பிரித்து எழுதுக

செந்தமிழ் செம்மை + தமிழ்
செங்கல் செம்மை + கல்
மகிழ்ச்சியடைந்தான் மகிழ்ச்சி + அடைந்தான்
ஒலியெழுப்பி ஒலி + எழுப்பி
பழந்தமிழ் பழமை + தமிழ்
தமிழ்த்தாய் தமிழ் + தாய்
தொலைபேசி தொலை + பேசி
கடலலை கடல் + அலை
பாலாடை பால் + ஆடை
உள்ளூர் உள் + ஊர்
பனையோலை பனை + ஓலை
அதாவது அது + ஆவது
மட்கலம் மண் + கலம்
பொற்குடம் பொன் + குடம்
கண்ணீர் கண் + நீர்
நான்மறை நான்கு + மறை
மாங்காய் மா + காய்
கற்றூண் கல் + தூண்
மரவேர் மரம் + வேர்
பைந்தமிழ் பசுமை + தமிழ்
செங்கோல் செம்மை + கோல்
பொறியியல் பொறி + இயல்
மூவேந்தர் மூன்று + வேந்தர்
பேரழகு பெருமை + அழகு
அப்பக்கம் அ + பக்கம்
கடற்கரை கடல் + கரை
முதுமக்கள் முதுமை + மக்கள்
அன்புடைமை அன்பு + உடமை
கருங்கோல் கருமை + கோல்
கருமுகில் கருமை + முகில்
புறநானுறு புறம் + நான்கு + நூறு
அகநானுறு அகம் + நான்கு + நூறு
தேனருவி தேன் + அருவி
மலரடி மலர் + அடி
நம்மூர் நம் + ஊர்
ஈராண்டு இரண்டு + ஆண்டு
ஈராறாண்டு இரண்டு + ஆறு + ஆண்டு
ஈரெட்டாண்டு இரண்டு + எட்டு + ஆண்டு
ஐயைந்தாய் ஐந்து + ஐந்து + ஆய்
மூவைந்தாய் மூன்று + ஐந்தாய்
வெண்சங்கு வெண்மை + சங்கு
தொல்நெறி தொன்மை + நெறி
நெடுங்கடல் நெடுமை + கடல்
இன்சுவை இனிமை + சுவை
வெண்சிலை வெண்மை + சிலை
இன்மொழி இனிமை + மொழி
வெறுங்கனவு வெறுமை + கனவு
கொடுங்கோல் கொடுமை + கோல்
நன்கலம் நன்மை + கலம்
இயற்றமிழ் இயல் + தமிழ்
கலம்பகம் கலம் + பகம்
நானிலம் நான்கு + நிலம்
ஆழ்கடல் ஆழம் + கடல்
பல்லுயிர் பல + உயிர்
பெருநாள் பெருமை + நாள்
தண்ணீர் தண்மை + நீர்

பசும்பொற்சுடர் பிரித்து எழுதுக

பசுமை + பொன் + சுடர்

செந்தமிழ் பிரித்து எழுதுக

செம்மை + தமிழ்

என்பிலதனை பிரித்து எழுதுக

என்பு + இலதனை

ஈரிருவர் பிரித்து எழுதுக

இரு + இருவர்

பன்னிரண்டு பிரித்து எழுதுக

பத்து + இரண்டு

கலம்பகம் பிரித்து எழுதுக

கலம்பு + அகம்

கசடற பிரித்து எழுதுக

கசடு + அற

புத்துயிரூட்டி பிரித்து எழுதுக

புத்துயிர் + ஊட்டி

திருவருட்பா பிரித்து எழுதுக

திரு + அருள் + பா

தண்ணீர் பிரித்து எழுதுக

தண்மை + நீர்

அனைத்துண்ணி பிரித்து எழுதுக

அனைத்து + உண்ணி

பொறையுடைமை பிரித்து எழுதுக

பொறை + உடமை

இவ்விரண்டும் பிரித்து எழுதுக

இ + இரண்டும்

அக்காட்டில் பிரித்து எழுதுக

அ + காட்டில்

இருதிணை பிரித்து எழுதுக

இரண்டு + திணை

வண்கீரை பிரித்து எழுதுக

வண்மை + கீரை

இன்சொல் பிரித்து எழுதுக

இனிமை + சொல்

நானிலம் பிரித்து எழுதுக

நான்கு + நிலம்

விண்வெளி பிரித்து எழுதுக

விண் + வெளி

பெருங்கடல் பிரித்து எழுதுக

பெருமை + கடல்

குருத்தோலை பிரித்து எழுதுக

குருத்து + ஓலை

குற்றியலிகரம் பிரித்து எழுதுக

குறுமை + இயல் + உகரம்

பேராசிரியர் பிரித்து எழுதுக

பெருமை + ஆசிரியர்

காட்டாறு பிரித்து எழுதுக

காடு + ஆறு

அளபெடை பிரித்து எழுதுக

அளபு +எடை

சீரிளமை பிரித்து எழுதுக

சீர்மை + இளமை

அக்களத்து பிரித்து எழுதுக

அ + களத்து

கோட்டோவியம் பிரித்து எழுதுக

கோடு + ஓவியம்

தட்பவெப்பம் பிரித்து எழுதுக

தட்பம் + வெப்பம்

இடப்புறம் பிரித்து எழுதுக

இடது + புறம்

தன்னாடு பிரித்து எழுதுக

தன் + நாடு

என்றென்றும் பிரித்து எழுதுக

என்று + என்றும்

மின்னணு பிரித்து எழுதுக

மின் + அணு

ஆழக்கடல் பிரித்து எழுதுக

ஆழம் + கடல்

அங்கை பிரித்து எழுதுக

அகம் + கை

நன்செய் பிரித்து எழுதுக

நன்மை + செய்

நற்றமிழ் பிரித்து எழுதுக

நன்மை + தமிழ்

அமுதென்று பிரித்து எழுதுக

அமுது + என்று

ஈரிருவர் பிரித்து எழுதுக

ஈர் + இருவர்

பாடறிந்து பிரித்து எழுதுக

பாடு + அறிந்து

வெற்றிலை பிரித்து எழுதுக

வெறுமை + இலை

மற்போர் பிரித்து எழுதுக

மல் + போர்

நற்பயன் பிரித்து காட்டு

நன்மை + பயன்

பாகற்காய் பிரித்து எழுதுக

பாகு + அல் + காய்

மூதுரை பிரித்து எழுதுக

மூத்தோர் + உரை

பல்லாண்டு பிரித்து எழுதுக

பல + ஆண்டு

வல்லுருவம் பிரித்து

வன்மை + உருவம்

அவ்வுருவம் பிரித்து

அ + உருவம்

பெருவெள்ளம் பிரித்து

பெருமை + வெள்ளம்

முத்தமிழ் பிரித்து எழுதுக

மூன்று + தமிழ்

காலாட்படை பிரித்து எழுதுக

கால் + ஆள் + படை

You May Also Like:

ஓட்டுனர் ஓட்டுநர் எது சரி

ஆண்பால் பெண்பால் சொற்கள்