கூர்ம புராணம் ஆசிரியர்
கல்வி

கூர்ம புராணம் ஆசிரியர்

கூர்ம புராணம் ஆசிரியர் அதிவீரராம பாண்டியன் பண்டைய காலத்தில் வாழ்ந்த பல புலவர்கள் மற்றும் மன்னர்கள் தங்கள் மொழி மீது கொண்ட அளவு கடந்த பற்று காரணமாக பல இலக்கியங்கள், காவியங்கள், புராணங்கள், தொகுப்புக்கள், நூல்கள் என பல்வேறு வகையைச் சார்ந்தவற்றை படைக்கின்றனர். இவற்றுள் சில நூல்கள் மற்றும் […]