உண்டு உறைவிட பள்ளி என்றால் என்ன
உங்களுக்கு தெரியுமா

உண்டு உறைவிட பள்ளி என்றால் என்ன

பழங்குடி மக்களின் சமூக, பொருளாதார, கல்வி பிரச்சினைகளை மேம்படுத்துவதை நோக்காக கொண்டு இந்த உண்டு உறைவிட பள்ளிகள் செயற்பட்டு வருகின்றன. இந்த பள்ளியில் மாணவர்கள் தங்கி கற்கக் கூடியவர்களாக காணப்படுவர். உண்டு உறைவிட பள்ளி என்றால் என்ன உண்டு உறைவிட பள்ளி என்பது தமிழக ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் […]