தங்கம் வேறு பெயர்கள்
கல்வி

தங்கம் வேறு பெயர்கள்

தங்கமானது மண்ணில் இருந்து இயற்கையாக கிடைக்கப்பெறும் ஒன்றல்ல. நட்சத்திரங்களின் ஆயுட்காலம் முடியும் சந்தர்ப்பத்தில் அது வெடித்து சிதறும் போது அதில் இருந்து பல துகள்கள் வீசப்படுகின்றன. அதில் ஓர் படிமமாகவே தங்கம் காணப்படுகின்றது. நூற்றுக்கனக்கான வருடங்களுக்கு முன்பு சிதறிய நட்ச்சத்திரங்களின் துகள்களே இன்று நமக்கு கிடைக்கக் கூடிய தங்கமாகும். […]