தாய்மையின் சிறப்பு கட்டுரை
கல்வி

தாய்மையின் சிறப்பு கட்டுரை

இந்த உலகின் மிக உன்னதமான உறவாக காணப்படுபவர் தாய் என்பவளே ஆவாள். காலங்கள் பல மாறினாலும் என்றும் மாற்றம் அடையாததும், அளவில் குறையாததுமான வேஷமற்ற அன்பை வாரி வழங்குவதாக தாய் என்பவளே காணப்படுகிறார். தாய்மையின் சிறப்பு கட்டுரை குறிப்பு சட்டகம் முன்னுரை உலகில் காணப்படும் ஒவ்வொரு பெண்ணின் வாழ்வை […]