நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் என்றால் என்ன
உங்களுக்கு தெரியுமா

நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் என்றால் என்ன

நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானமானது சிறந்த ஆட்சியினை மேற்கொள்ள துணை புரிகின்றது. நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் என்றால் என்ன நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் என்பது நாடாளுமன்ற அரசியலமைப்பு முறை உள்ள நாடுகள் மற்றும் மாநிலங்களில் நாடாளுமன்றம், சட்டமன்றம் போன்ற அவைகளில் கொண்டு வரப்படும் ஒரு வகை தீர்மானமாகும். நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையின் மூலமாக […]