மங்களம் வேறு சொல்
கல்வி

மங்களம் வேறு சொல்

மங்களம் என்பதானது தமிழர்களின் பண்டிகைகளின் போதும் திருமண நிகழ்வுகளின் போதும் மண் கலயத்தை வைத்து வழிபடுவதானது சிந்து சமவெளி காலம் தொடக்கம் இன்று வரை தொடருகின்ற மரபாகும். மண் என்ற சொல்லும் கலம் என்ற சொல்லும் சேர்ந்து வரும் மங்கலமே பிற்பட்ட காலங்களில் மருவி மங்களமாகியது. சிறந்த நாளை […]