விளைச்சல் வேறு சொல்
கல்வி

விளைச்சல் வேறு சொல்

வயலில் அறுவடை செய்யப்படாமல் அறுவடை செய்யும் தகுதியில் இருப்பதையே விளைச்சல் எனலாம். மேலும் பயிர்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு காலக்கட்டங்களில் அறுவடையாகும். ஒரு சில பயிர்கள் சிறிய காலத்தினையே எடுத்துக் கொள்ளும் சில பயிர்கள் அதிக காலத்தினையே எடுத்துக் கொள்ளும் இதனை அறுவடை செய்யும் நேரமே விளைச்சல் ஆகும். அத்தோடு […]