வீண் பேச்சு வேறு சொல்
கல்வி

வீண் பேச்சு வேறு சொல்

வீண் பேச்சு என்ற பதமானது பிறருடைய தனிப்பட்ட விவகாரங்கள் பற்றி பேசுவதனை குறித்து நிற்கின்றது. இந்த வீண் பேச்சு என்ற சொல்லானது பண்டைய ஆங்கிலச் சொல்லான கொசிப் என்பதிலிருந்தே தோன்றியதாகும். அந்த வகையில் வீண் பேச்சுக்களானவை மற்றவர்களை தனிமைப்படுத்தி துன்பத்திற்குள்ளாக்குகின்றது. வீண் பேச்சுக்களை தவிர்ப்பதன் மூலமே நாம் எமது […]