யானை பற்றி சில வரிகள்.
கல்வி

யானை பற்றி சில வரிகள்

யானை காட்டில் வாழக்கூடிய மிகப் பெரிய விலங்காக காணப்படும். இது பாலூட்டி வகைச் சேர்ந்த தாவர உண்ணி விலங்காக காணப்படுகிறது. யானைகளில் ஆசிய யானை, ஆப்பிரிக்க காட்டி யானை, ஆப்பிரிக்கப் புதர் வெளி யானை என மூன்று சிற்றினங்கள் உண்டு. யானை பற்றி சில வரிகள் #1. யானைகள் […]