அமைப்பு சாரா தொழில் என்றால் என்ன
பொதுவானவை

அமைப்பு சாரா தொழில் என்றால் என்ன

அமைப்பு சாரா தொழிலானது அரசின் தலையீடற்ற தொழிலாக காணப்படுவதோடு பல தொழில் சார் நலவாரியங்களும் இந்த அமைப்பு சாரா தொழில் முறைமைக்கு உதவி செய்கின்றது. அமைப்பு சாரா தொழில் என்றால் என்ன அமைப்பு சாரா தொழில் என்பது அரசின் ஒத்துழைப்பின்றி தனிநபரொருவரின் உழைப்பின் காரணமாக உருவாக்கப்படுகின்ற ஒரு தொழில் […]