அறிஞர் அண்ணா பற்றிய கட்டுரை.
கல்வி

அறிஞர் அண்ணா பற்றிய கட்டுரை

இந்தியாவின் தமிழ்நாட்டில் மொழி உரிமை, சமூக உரிமை, மாநில உரிமை தொடர்பான பல சிறந்த சிந்தனைகளை வெற்றிகரமாக நடைமுறைப்படுத்திய சிந்தனையாளராகவும் தற்கால அரசியல்வாதிக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகவும் திகழ்பவர் அறிஞர் அண்ணா அவர்களே ஆவார். அறிஞர் அண்ணா பற்றிய கட்டுரை குறிப்பு சட்டகம் முன்னுரை “அண்ணா” என்று அனைத்து மக்களும் […]