டிஜிட்டல் இந்தியாவில் பெண்களின் பங்கு கட்டுரை
கல்வி

டிஜிட்டல் இந்தியாவில் பெண்களின் பங்கு கட்டுரை

இந்தியாவின் சிறப்பான திட்டங்களை ஒன்றாக காணப்படுகின்ற டிஜிட்டல் இந்தியா என்ற திட்டத்தில் பெண்களின் பங்களிப்பானது குறைவாகவே காணப்படுகின்றமை மறுக்க முடியாத உண்மையாகும். டிஜிட்டல் இந்தியாவில் பெண்களின் பங்கு கட்டுரை குறிப்பு சட்டகம் முன்னுரை இந்தியாவில் தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாட்டை அதிகரிக்கும் வகையில் உருவாக்கப்பட்ட டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டமானது சிறந்ததோர் திட்டமாக […]