எதிர்கால இந்தியா பேச்சு போட்டி
கல்வி

எதிர்கால இந்தியா பேச்சு போட்டி

அனைவருக்கும் எனது முதற்கண் வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். தலைநகராக புது தில்லியையும் ஆட்சி மொழியாக இந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தையும் அதிக சனத் தொகையையும் கொண்டமைந்த நம் நாடான இந்தியாவின் எதிர்காலம் பற்றியே இன்று நான் பேசப்போகின்றேன். இலட்சக்கணக்கான மக்களை ஈர்க்கும் கலையும், அழகும் கொண்டமைந்த இந்திய நாடானது பல […]