காந்தியின் கொள்கைகள் கட்டுரை
கல்வி

காந்தியின் கொள்கைகள் கட்டுரை

அகிம்சை எனும் சிறந்த கொள்கையால் உலக அரசியலில் தனித்துவமான வரலாற்றைப் பெற்ற மாமனிதராக காணப்படுபவர் மகாத்மா காந்தி அடிகளாவர். காந்தியின் கொள்கைகள் கட்டுரை குறிப்பு சட்டகம் முன்னுரை இந்தியாவினுடைய சுதந்திரத்திற்காக முன் நின்று உழைத்த பல தலைவர்களுள் தலை சிறந்தவராக காணப்படும் மகாத்மா காந்தி அவர்கள் இந்தியாவின் சுதந்திரத்திற்காக […]