இயற்கை விவசாயம் கட்டுரை
கல்வி

இயற்கை விவசாயம் கட்டுரை

நாட்டின் முதுகெலும்பாக விவசாயம் காணப்படுகின்றது இந்த விவசாயமானது ஆரோக்கியமான வகையில் மனிதனுக்கு பயன் அளிக்க வேண்டுமாயின் இயற்கை விவசாயம் முறைகள் பயன்படுத்துவதே சிறப்பானதாகும். 1966 ஆம் ஆண்டு நாட்டில் இயற்கை விவசாயம் செளிக்க வேண்டும் என்றே தமிழக அரசு பசுமைப் புரட்சியை உருவாக்கியது. இயற்கை விவசாயம் கட்டுரை குறிப்பு […]