கைத்தொழில் ஒன்றை கற்றுக்கொள் கட்டுரை
கல்வி

கைத்தொழில் ஒன்றை கற்றுக்கொள் கட்டுரை

நாம் வாழும் உலகம் பொருளாதார செயற்பாடுகளோடு பின்னிப் பிணைந்து காணப்படுகின்றது. அதாவது பொருளாதாரத்தைப் பொறுத்தவரை கைத்தொழில் என்பது முக்கிய இடம் வகிக்கின்றது. கைத்தொழில் என்பது ஏதேனும் ஒரு உற்பத்தியை சந்தைக்கு அனுப்புவதற்காக மேற்கொள்ளப்படும் பொருளியல் செயற்பாடு எனலாம். கைத்தொழில் ஒன்றை கற்றுக்கொள் கட்டுரை குறிப்பு சட்டகம் முன்னுரை இன்றைய […]