கையூட்டு என்றால் என்ன
உங்களுக்கு தெரியுமா

கையூட்டு என்றால் என்ன

கையூட்டானது குற்றங்களில் ஒன்றாக திகழ்வதோடு ஊழலின் ஒரு வடிவமாகவும் காணப்படுகின்றது. கையூட்டு என்றால் என்ன கையூட்டு என்பது லஞ்சத்தினை குறித்து நிற்கின்றது. அதாவது வாங்குபவர் தனது கடமைகளுக்கு பொருத்தமில்லாத வகையில் அல்லது சட்டத்திற்கு புறம்பாக செயல்படுவதற்காக பணம் அல்லது அன்பளிப்புக்களை ஏற்று கொள்வதனையே கையூட்டு எனலாம். இது ஒரு […]