கழிப்பறை சுத்தம் கட்டுரை.
கல்வி

கழிப்பறை சுத்தம் கட்டுரை

ஒரு மனிதனின் உடலானது அவன் நன்றாக உண்பதன் மூலமும் உறங்குவதன் மூலமும் கழிவுகளை ஒழுங்காக வெளியேற்றுவதன் மூலமுமே ஆரோக்கியம் அடைகின்றது. எனவே அவன் கழிவுகளை முறையாக வெளியேற்றும் கழிப்பறைகள் மூலம் கிருமித் தொற்றுகள் ஏற்படாமல் இருக்க வேண்டுமாயின் அவை சுத்தமானதாகவே இருக்க வேண்டும். கழிப்பறை சுத்தம் கட்டுரை குறிப்பு […]