குப்பை பற்றிய கட்டுரை
கல்வி

குப்பை பற்றிய கட்டுரை

நாம் வாழும் சூழலில் மனித செயற்பாடுகளினாலோ அல்லது இயற்கையின் விளைவுகளாளோ குப்பைகள் உருவாகலாம். அவ்வாறு உருவாகக்கூடிய குப்பைகளை முறையாக அகற்றுவது எமது சூழலுக்கும், எமக்கும் நன்மை பயக்கும் ஒரு விடயமாகும். குப்பை பற்றிய கட்டுரை குறிப்பு சட்டகம் முன்னுரை இன்று நாம் வாழும் உலகம் மாசடைந்து கொண்டே வருகின்றது. […]