முற்போக்கு சிந்தனை என்றால் என்ன
உங்களுக்கு தெரியுமா

முற்போக்கு சிந்தனை என்றால் என்ன

முற்போக்கு சிந்தனையானது ஒருவரை உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு செல்வதற்கு துணை புரிகின்றது. முற்போக்கு சிந்தனை என்றால் என்ன முற்போக்கு சிந்தனை என்பது யாதெனில் ஒரு விடயத்தை செய்வதற்கான புதிய வழிகளை கண்டறிந்து அதனை மேற்கொள்தலே முற்போக்கு சிந்தனையாகும். முற்போக்கு சிந்தனையை உடையவர்கள் நேர்மறை சிந்தனையை உடையவர்களாகவே காணப்படுவர். முற்போக்கு […]