நிறுவனம் என்றால் என்ன
உங்களுக்கு தெரியுமா

நிறுவனம் என்றால் என்ன

நிறுவனம் என்ற வார்த்தையானது பொருளாதாரம் தொடர்பாக நாம் அடிக்கடி கேட்கும் வார்த்தையாகும். ஆனால் அனைவருக்கும் அதன் அர்த்தம் தெளிவாகத் தெரியாது. இந்த வார்த்தையும் அதனுடன் தொடர்புடைய செயற்பாடுகளும் நவீன வாழ்க்கையில் மிகவும் முக்கியமானதாகும். இன்று உலகளாவிய ரீதியில் பல்லாயிரக்கணக்கிலான நிறுவனங்கள் இயங்கி வருகின்றன. இவைதான் நவீன பொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சியில் […]