நுகர்வோர் மன்றம் கட்டுரை.
தமிழ்

நுகர்வோர் மன்றம் கட்டுரை

இந்திய அரசின் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு, உணவு மற்றும் பொதுவிநியோக அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத்துறை மற்றும் தமிழக அரசின் உணவுப் பொருள் வளங்கள் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறையும் மாநிலத்தின் நுகர்வோர் நலன் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு தொடர்பான பல்வேறு விடயங்களை கவனிக்கும் ஒருங்கிணைப்பு துறைகளாக செயல்பட்டு […]