ஊடகம் என்றால் என்ன.
உங்களுக்கு தெரியுமா

ஊடகம் என்றால் என்ன

ஊடகம் என்றால் என்ன ஒரு தகவலை அல்லது கருத்துக்களை பிறரிடம் பரிமாறிக் கொள்வதற்கான அல்லது ஊடுகடத்துவதற்கான சாதனங்களே ஊடகம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. ஊடகம் என்பது வெவ்வேறுபட்ட இரு தரப்பினருக்கு இடையில் ஒரு தொடர்பாடலை அல்லது தகவல்களைப் பரிமாறிக் கொள்கின்றன. இன்றைய நவீன யுகத்தில் மனித நாகரீகம் மற்றும் தொழில் […]