ஒருங்கிணைந்த கல்வி என்றால் என்ன
கல்வி

ஒருங்கிணைந்த கல்வி என்றால் என்ன

கல்வி திட்டத்தில் ஒருங்கிணைந்த கல்வி முறைமையானது மிக முக்கியமானதொரு கல்வி திட்டமாக காணப்படுகின்றது. ஒருங்கிணைந்த கல்வி என்பது பள்ளி கல்விக்கான ஒருங்கிணைந்த திட்டமாகும். ஒருங்கிணைந்த கல்வி என்றால் என்ன ஒருங்கிணைந்த கல்வி என்பது சமூகத்தில் காணப்படும் சிறப்பு தேவையுடைய குழந்தைகள் அனைவரையும் ஒருங்கிணைத்து கல்வி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் கல்வி […]