புவிசார் குறியீடு என்றால் என்ன
உங்களுக்கு தெரியுமா

புவிசார் குறியீடு என்றால் என்ன

நாம் வாழும் பூமியானது இயற்கை ரீதியாக உயிரினங்கள் வாழக்கூடிய அனைத்து புவியியல் ரீதியிலான அம்சங்களையும் கொண்டுள்ளது. அத்தகைய புவியில் மனிதன் உயிர் வாழ்வதற்கு தனக்கு தேவையான அனைத்து உணவுப் பண்டங்களையும் ஆடைகளையும் தானே விவசாயம், வேளாண்மை, உற்பத்தி செய்து நுகர்வு செய்கின்றான். அவ்வாறான பூமியில் ஒரு இடத்தில் விளையக்கூடிய […]