சாலை பாதுகாப்பு வாசகங்கள்
கல்வி

சாலை பாதுகாப்பு வாசகங்கள்

உலகில் வாழ்கின்ற அனைவரும் தனது அன்றாட தேவைகளை போக்குவரத்தினூடாகவே பூர்த்தி செய்து கொள்கின்றனர். இவ்வாறானதொரு சூழலில் சாலை பாதுகாப்பை பின்பற்றி நடப்பது அனைவரினதும் கடமையாகும். ஏனெனில் ஒவ்வொரு தனிமனிதனுடைய வாழ்க்கையும் ஏதோவொரு பயணத்தை நோக்கியே சென்று கொண்டிருக்கின்றன. இத்தகைய சூழலில் சாலை விதிகளை பின்பற்றி நடப்பதன் மூலமே இறுதி […]