சுகாதாரம் என்றால் என்ன
உங்களுக்கு தெரியுமா

சுகாதாரம் என்றால் என்ன

எம்மைச் சூழவுள்ள நபர்கள், சுற்றுப்புற சூழல் என்பன சமூகத்தின் பகுதியாகும். நம்மையும் நம்மை சுற்றியுள்ள சூழலையும் தூய்மையாக வைத்திருப்பது அனைவரினதும் கடமையாகும். சுகாதாரம் என்றால் என்ன சுகாதாரம் என்பது நோய்களைத் தடுப்பதற்கும், நல்ல ஆரோக்கியத்தைப் பேணுவதற்கும், குறிப்பாக தூய்மை, பாதுகாப்பான குடிநீர் நுகர்வு மற்றும் கழிவுநீரை முறையாக அகற்றுவதற்கும் […]