சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் கட்டுரை
கல்வி

சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் கட்டுரை

ஒரு ஜனநாயக சமூகத்தில் மனிதர்களின் உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்காகவும், தனியன்களின் இருப்பினை நிலைநாட்டிக் கொள்வதற்காகவும் பின்பற்றப்படும் கருவிகளாகவே சுதந்திரம், சமத்துவம் மற்றும் சகோதரத்துவம் என்பன காணப்படுகின்றன. சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் கட்டுரை குறிப்பு சட்டகம் முன்னுரை நாம் வாழும் சமூகங்களில் பல்வேறு வகையான அரசாங்க முறைகள் காணப்படுகின்றன. இவற்றுள் ஜனநாயகத் […]