தமிழில் நவீன இலக்கியத்தின் வளர்ச்சி
கல்வி

தமிழில் நவீன இலக்கியத்தின் வளர்ச்சி

கல் தோன்றி மண் தோன்றும் முன்னரே தோன்றிய மொழி தமிழ்மொழி ஆகும். உலகில் உள்ள அனைத்து நாடுகளிலும் தமிழ் மொழி பேசுகின்ற மக்கள் வாழ்கின்றனர். தமிழ் மொழிக்கு என்று பல சிறப்பம்சங்கள் காணப்படுகின்றன. அத்தகைய தமிழ் மொழி இன்று பல்வேறு வகைகளிலும் வளர்ச்சி பெற்றுள்ளது. இன்றைய இந்த பதிவில் […]