தாழ்வு மனப்பான்மை நீங்க என்ன செய்ய வேண்டும்
வாழ்க்கை

தாழ்வு மனப்பான்மை நீங்க என்ன செய்ய வேண்டும்

சமூகத்தில் பல்வேறுபட்ட விடயங்களில் ஒருவர் தம்மை பிறருடன் ஒப்பிட்டு குறைவாக மதிப்பிடுதல் தாழ்வு மனப்பான்மை எனப்படுகிறது. இன்றைய காலத்தில் பெரும்பாலான இளம் வயது இளைஞர், யுவதிகள் இந்த பிரச்சனையால் பெரிதும் பாதிக்கப்படுகின்றனர். தாழ்வு மனப்பான்மை நீங்க என்ன செய்ய வேண்டும் எப்பொழுதும் நாம் நம்மில் உள்ள குறைகள் மற்றும் […]