வாண்மைத்துவம் என்றால் என்ன
உங்களுக்கு தெரியுமா

வாண்மைத்துவம் என்றால் என்ன

ஒரு செயலை திறம்படச் செய்வதற்கு அச் செயல் சார்ந்த வாண்மைகளை விருத்தியடையச் செய்வது மிகப் பிரதானமானதொன்றாகும். அதாவது வாண்மைத்துவமானது இன்று பல்வேறு துறைகளில் வாண்மை அடைவது என்பது குறைவாகவே காணப்படுகின்றது. வாண்மைத்துவம் என்றால் என்ன வாண்மைத்துவம் என்பது ஒரு துறைசார்ந்த செயற்பாடொன்றை மேற்கொள்ளும் போது அந்த செயற்பாட்டிற்கு அவசியமான […]