சேர்த்து எழுதுக சொற்கள்

serthu eluthu in tamil

சேர்த்து எழுதுக சொற்கள்

கரும்பு+சாறு கரும்புச்சாறு
பெயர்+சொல் பெயர்ச்சொல்
ஈரம்+துணி ஈரத்துணி
ஓடி+ஆடி ஓடியாடி
வெம்மை+நீர் வெந்நீர்
குரல்+ஆகும் குரலாகும்
வான்+ஒலி வானொலி
அமைந்து+இருந்தது அமைந்திருந்தது
மனம்+இல்லை மனமில்லை
நேற்று+இரவு நேற்றிரவு
செம்மை+பயிர் செம்பயிர்
கண்டு+அறி கண்டறி
தீம்+தமிழ் தீந்தமிழ்
தே+ஆரம் தேவாரம்
கிழக்கு+நாடு கீழ்நாடு
செம்மை+வாய் செவ்வாய்
பண்டம்+மாற்று பண்டமாற்று
மா+மரம் மாமரம்
பனை+மரம் பனைமரம்
மண்+வெட்டி மண்வெட்டி
திரு+குறள் திருக்குறள்
நாள்+காட்டி நாட்காட்டி
ஆறு+பத்து அறுபது
பெருமை+ஊர் பேரூர்

1. இனிமை+உயிர் சேர்த்து எழுதுக

 • இன்னுயிர்

2. மலை+எலாம் சேர்த்து எழுதுக

 • மலையெலாம்

3. எதிர்+ஒலிக்க சேர்த்து எழுதுக

 • எதிரொலிக்க

4. கண்+உடையார் சேர்த்து எழுதுக

 • கண்ணுடையார்

5. எழுத்து+ஆணி சேர்த்து எழுதுக

 • எழுத்தாணி

6. பொங்கல்+அன்று சேர்த்து எழுதுக

 • பொங்கலன்று

7. பயன்+இலா சேர்த்து எழுதுக

 • பயனிலா

8. பத்து+இரண்டு சேர்த்து எழுதுக

 • பன்னிரண்டு

9. அது+இன்றேல் சேர்த்து எழுதுக

 • அதுவின்றேல்

10. தன்+காப்பு சேர்த்து எழுதுக

 • தற்காப்பு

11. மலர்+தொட்டி சேர்த்து எழுதுக

 • மலர்த்தொட்டி

12. மஞ்சள்+பொடி சேர்த்து எழுதுக

 • மஞ்சப்பொடி

13. நன்மை+தமிழ் சேர்த்து எழுதுக

 • நற்றமிழ்

14. நன்மை+வழி சேர்த்து எழுதுக

 • நல்வழி

15. அறிவு+ஆயுதம் சேர்த்து எழுதுக

 • அறிவாயுதம்

16. பழைமை+மொழி சேர்த்து எழுதுக

 • பழமொழி

17. பொருள்+செல்வம் சேர்த்து எழுதுக

 • பொருட்செல்வம்

18. வாள்+போர் சேர்த்து எழுதுக

 • வாட்போர்

19. அது+இன்றேல் சேர்த்து

 • அதுவின்றேல்

20. வீடு+தோட்டம் சேர்த்து எழுதுக

 • வீட்டுத்தோட்டம்

21. மூன்று+தமிழ் சேர்த்து எழுதுக

 • முத்தமிழ்

22. நம்+தமிழ் சேர்த்து எழுதுக

 • நந்தமிழ்

23. புகழ்+ஆரம் சேர்த்து எழுதுக

 • புகழாரம்

24. இனிமை+உயிர் சேர்த்து எழுதுக

 • இன்னுயிர்

You May Also Like:

பிரித்து எழுதுக

சேர்த்து எழுதுக