உண்மை வேறு சொல்
கல்வி

உண்மை வேறு சொல்

இன்று உலகில் பல்வேறு சாதனைகளை படைத்தவர்கள் உண்மை பேசுபவர்களாகவே காணப்படுகின்றனர். உண்மை பேசுவதே சிறந்த ஒழுக்கமாகும். மனிதர்களாகிய நாம் உண்மையை கடைபிடிக்கின்ற போதே எமது வாழ்க்கையை சிறப்பாக வாழ முடியும். அந்தவகையில் உள்ளதை உள்ள படி பேசுவதே உண்மையாகும். உண்மை வேறு சொல் உண்மையின் உயர்வு உண்மையினால் உயர்ந்தவர்கள் […]