கண்ணாடி வேறு பெயர்கள்
கல்வி

கண்ணாடி வேறு பெயர்கள்

கண்ணாடி எனப்படுவது யாதெனில் ஒளியை ஊடுசெலுத்தக்கூடிய பளிங்குருவற்ற திண்மமான பொருளாகும். அந்தவகையில் திண்மமாக காணப்படும் கனிமப்பொருட் கலவையை கண்ணாடியாக குறிப்பிட முடியும். மேலும் கண்ணாடியானவை போத்தல்கள், மூக்குக் கண்ணாடிகள், சாளரங்கள் போன்ற உற்பத்தியில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இன்று அறிவியல் மற்றும் தொழில் துறைகளில் பிரதான இடத்தினை பெற்று வருகின்றதாக […]