கண்மை வேறு சொல்
கல்வி

கண்மை வேறு சொல்

கண்ணுக்கு அழகையும் குளிர்ச்சியையும் தரக்கூடியது. ஆரம்ப காலங்களில் கூட பெண்கள் தன்னை அழகுப்படுத்த கொள்வதற்காக கண்மையை உபயோகித்துள்ளனர். எனினும் அவை இயற்கையான மூலப்பொருட்கள் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டவையே ஆகும். அதாவது கரிசலாங்கண்ணி தண்டுகள் இ இலைகள் என்பவற்றை எடுத்து நன்றாக கழுவி தண்ணீர் ஏதேனும் சேர்க்காமல் இடித்தால் கருப்பு நிறமான […]