கழிப்பறை விழிப்புணர்வு வாசகங்கள்
கல்வி

கழிப்பறை விழிப்புணர்வு வாசகங்கள்

மனிதனின் ஆரோக்கிய வாழ்வில் கழிப்பறை சுத்தம் பேணப்படுதல் அவசியமானதாகும். நமது உடலில் தேக்கி வைத்துள்ள கழிவுகளை முறையாக வெளியிடுவதற்கு கழிப்பறைகள் பயன்படுகின்றன. கழிப்பறைகளை சுத்தமாக பேணுவது எம் அனைவரதும் கடமையாகும். மேலும் கழிப்பறைகளில் காலணிகளை அணிந்து கொண்டு செல்வது மிக முக்கியமானதாகும். ஏனெனில் கண்ணுக்கு தெரியாத நுண்ணுயிர் கிருமிகளின் […]