காளை வேறு பெயர்கள்
கல்வி

காளை வேறு பெயர்கள்

காளை என்பது கழுத்திற்கும் முதுகிற்கும் நடுவில் உயர்ந்த திமிலுடன் கம்பீரமான தோற்றத்தை கொடுக்க கூடியதாக இருக்கும். எமது கலாச்சாரத்தில் ஆரம்ப காலங்களில் இருந்து மாடுகள் எமது வீட்டின் ஒரு அங்கமாக பார்க்கப்படுகின்றது. காளைகளை நிலத்தை உழுவதற்கும், சுமை ஏற்றுவதற்கும் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். மேலும் இன்று ஏறுதழுவுதல், ஜல்லிக்கட்டு போன்ற […]