தன் சுத்தம் கட்டுரை
கல்வி

தன் சுத்தம் கட்டுரை

இவ்வுலகத்தில் பிறந்த ஒவ்வொருவருக்கும் நோய் நொடியற்ற நீண்ட ஆயுள் என்பது முக்கியமானதாக காணப்படுகிறது. ஒருவர் நோய் நொடி இன்றி வாழ்வதற்கு சுத்தம் என்பது இன்றியமையாத ஒன்றாகும். தன் சுத்தம் கட்டுரை குறிப்பு சட்டகம் முன்னுரை சுத்தம் என்பது நலமான வாழ்க்கைக்கான ஆரம்ப புள்ளியாக காணப்படுகின்றது. நாம் உட்கொள்ளும் உணவு […]