புகழ்ச்சி வேறு சொல்
கல்வி

புகழ்ச்சி வேறு சொல்

புகழ்ச்சி என்பது யாராவது ஒருவரிடம் நன்றாக வேலை செய்வதற்காக அவரை புகழ்வது அல்லது பராட்டும் செயலாகும். அத்துடன் பலரும் அறிந்திருக்கின்ற, பலராலும் பேசப்படுகின்ற நிலை மற்றும் உயர்வுபடுத்தி கூறும் கூற்றாகும். புகழ்ச்சி ஒருவருக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும். பொதுவாக பலரும் புகழ்ச்சிக்கு மயங்ககூடியவர்களாகவே உள்ளனர். பிறர் நம்மை துதி பாடும் […]