மூட்டை வேறு சொல்
கல்வி

மூட்டை வேறு சொல்

மூட்டை என்ற சொல்லானது பல்வேறு பொருள்களில் வளம் வருகின்றது. அந்த வகையில் இப்பதமானது எமது அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்தக் கூடியதொன்றாக காணப்படுகின்றது. அதாவது ஓர் பொருளை வைத்து கட்டுவதனை சுட்டுவதாக மூட்டை என்ற சொல் திகழ்வதோடு பொய் என்ற பொருளினையும் சுட்டுவதாக காணப்படுகின்றது. நான் பழங்கள் உள்ள மூட்டையினையே […]