யோசனை வேறு பெயர்கள்
கல்வி

யோசனை வேறு பெயர்கள்

யோசனை செய்யாத மனிதர்களே இல்லை என்ற வகையில் யோசனை என்ற பதமானது குறுகிய காலத்தில் நாம் சிந்திப்பதனையே குறித்து நிற்கின்றது. அதேபோன்று யோசனை என்ற பதமானது இரு இடங்களுக்கிடையில் உள்ள தூரத்தினையும் சுட்டுகின்றது. இவ்வாறாக அனேகமான மனிதர்கள் யோசனை என்ற சொல்லை சிந்தனை என்ற பொருளிளேயே பயன்படுத்தி வருகின்றனர் […]