விஞ்ஞானம் என்றால் என்ன
உங்களுக்கு தெரியுமா

விஞ்ஞானம் என்றால் என்ன

மனித வாழ்வின் ஒவ்வொரு தளத்திலும் இன்று விஞ்ஞானம் ஊடுருவியுள்ளது. விஞ்ஞானத்தின் வளர்ச்சியினால் சாத்தியமற்றன எனக் கருதப்பட்ட பல கற்பனைகள் சாத்தியமாகிவிட்டன. மனிதனின் நீடித்து நிலைத்த வாழ்விற்கு விஞ்ஞானத்தின் பங்கு அபரிமிதமானது. விஞ்ஞானத்தின் வளர்ச்சியானது மருத்துவம், கல்வி, தொடர்பாடல், வணிகம், போக்குவரத்து, வானியல் என அனைத்துத் துறைகளிலும் விஞ்ஞானத்தின் வளர்ச்சியானது […]