அச்சம் தவிர் கட்டுரை.
கல்வி

அச்சம் தவிர் கட்டுரை

அச்சம் என்பது மனிதனும் ஏற்படும் பயம் என்னும் ஓர் உணர்வு. இது பாவமான சில கெட்ட செயல்களை செய்யும் போது தயக்கத்தையும் குற்றவுணர்வையும் ஏற்படுத்தி தீய செயல்களை தவிர்க்க உதவும். எனினும் பெரும்பாலான பல சந்தர்ப்பங்களில், நல்ல செயல்களுக்கான முயற்சிகளும், ஊக்குவிப்புகளும் தயங்கத்தினால் தடைப்படுகிறது. ஆகவே தான் அச்சம் […]