இயல் என்றால் என்ன.
தமிழ்

இயல் என்றால் என்ன

சொல் வடிவமும் எழுத்து வடிவத்தினையும் உடைய ஒரு மொழியே தமிழாகும். அந்த வகையில் முத்தமிழ் வடிவங்களில் ஒன்றாக இயல் அமைந்து காணப்படுகின்றது. இயலானது இயல்தமிழை சேர்ந்ததாகும். இயல் என்றால் என்ன இயல் என்பது இயல்பாகவே பேசப்படுவதும் எழுதப்படுவதுமான தமிழ் மொழியினையே இயல் என குறிப்பிடலாம். இந்த இயலைத்தான் இயற்தமிழ் […]