கணக்கும் இனிக்கும் கட்டுரை.
கல்வி

கணக்கும் இனிக்கும் கட்டுரை

எம் ஒவ்வொருவரதும் வாழ்க்கை பயணத்தின் ஆரம்பத்தில் இருந்து கணக்கு உருவாகத் தொடங்கி விடுகின்றது. அதாவது என்னுடைய ஒவ்வொரு நாளும் ஏதோ ஓர் அடிப்படையிலே கணக்குடன் இணைந்ததாகவே சொல்வதனை காண முடியும். இதனை நாம் புரிந்து கொள்வோமே ஆனால் கணக்கும் இனிக்கும் என்பது உண்மையாகும். உதாரணமாக நோக்கும் போது எமது […]